Algemene Voorwaarden
Dutch Industrial Sealings is onderdeel van Dutch Industrial Services B.V.
Direct een expert aan de lijn?
Bel nu

Algemene voorwaarden

Dutch Industrial Sealings is onderdeel van en dient gelezen te worden als Dutch Industrial Services B.V.

1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
- Dutch Industrial Services B.V. hierna te noemen DIS: de Besloten vennootschap Dutch Industrial Services B.V. gevestigd te Rotterdam.
- Overeenkomst: de overeenkomst tussen DIS en een Koper.
- Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die in het kader van een door DIS georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, zonder gelijktijdige aanwezigheid van DIS en de Koper en waarbij, tot en met het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer middelen voor communicatie (op afstand); kortom, verkopen via de webshop van DIS.
- Koper: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met DIS een overeenkomst of een overeenkomst op afstand aangaat.
- Onder schriftelijk wordt in deze algemene voorwaarden mede verstaan: “per e-mail”.

2. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van DIS en op elke overeenkomst of overeenkomst op afstand tussen DIS en Koper.
2. Naast deze algemene voorwaarden kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven deze algemene voorwaarden, tenzij anders is bepaald.
3. Van één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverminderd van kracht.
4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. DIS en de Koper zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
5. Indien DIS niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat DIS in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

3. Overeenkomsten

1. Voor elk aanbod geldt “zolang de voorraad strekt”.
2. Voor elk aanbod inclusief aanbrengen/montage geldt “zolang de capaciteit van montageplanning voldoende ruimte heeft”
3. Het aanbod van DIS is vrijblijvend. DIS is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen. Tenzij anders is bepaald is een offerte maximaal 14 dagen geldig.
4. Indien de Koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt DIS onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door DIS is bevestigd, kan de Koper de overeenkomst ontbinden.
5. DIS kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of Koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien DIS op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is DIS gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
6. Bestellingen die met het account van Koper worden geplaatst worden geacht te zijn geplaatst door Koper en zijn bindend.
7. De opdrachtbevestiging van DIS wordt geacht de juiste weergave te zijn van de overeenkomst, tenzij Koper binnen drie dagen na ontvangst daarvan schriftelijk bezwaar maakt.
8. Overeenkomsten komen eerst tot stand door een schriftelijke aanvaarden/bevestiging door DIS,
9. Eventueel (later) gemaakte afspraken met personeelsleden van DIS binden DIS slechts indien deze schriftelijk door DIS zijn bevestigd.
10. Door DIS gemaakte kennelijk foute opgaven, prijzen of andere informatie binden DIS niet.
11. DIS is bevoegd derden in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst.
12. Montage of applicatie behoort uitsluitend tot de overeenkomst indien dat expliciet in de overeenkomst is vermeld
13. Indien Koper de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert of ontbindt, is hij (ongeacht de reden) gehouden aan DIS te vergoeden:
a. alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte of nog te maken kosten;
b. de overeengekomen prijzen voor de voor Koper bestelde materialen, hulpmiddelen, (half)fabricaten, overige goederen en ingekochte diensten.
c. Een vergoeding van 25% voor winstderving.
d. Eventuele overige uit de annulering voortvloeiende kosten, schaden en rente.

4. Prijzen

1. Alle afzonderlijke prijzen van diensten, goederen en producten zijn uitgedrukt excl. btw, heffingen, emballage en verzend/bezorgkosten.
2. Mochten prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan Koper de bestelling annuleren danwel de overeenkomst ontbinden binnen vijf (5) dagen na mededeling van de prijsverhoging door DIS.

5. Betaling

1. DIS is gerechtigd vooruitbetaling te verlangen. Koper kan in dat geval geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
2. Koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan DIS te melden.
3. In geval van niet tijdige betaling is DIS bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.
4. Indien voor de betaalwijze van bankoverschrijving is gekozen, gaat DIS pas over tot verwerking van de bestelling op het moment dat de bankoverschrijving is voldaan.

6. Levering en leveringstijd

1. Overeenkomsten gesloten in een vestiging van DIS worden, tenzij anders is overeengekomen af magazijn/fabriek geleverd.
2. Indien sprake is van overeengekomen transport of een bestelling via de webshop van DIS, geldt het volgende: a. Transport is steeds voor rekening en risico van de Koper. b. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. Er gelden geen vaste levertijden. c. Indien sprake is van overeengekomen transport zal aan de leveringsplicht van DIS (behoudens tegenbewijs) zijn voldaan zodra de door DIS geleverde zaken één keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie of de afwezigheid van Koper, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering. d. Alle door DIS genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. e. Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. f. Leveringen vinden plaats op het door Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
g. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden en kosten gelden. DIS is derhalve gerechtigd Koper te verplichten aan deze nadere voorwaarden te voldoen. h. Indien de levering in gedeelten geschiedt, heeft DIS het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen. i. Koper is verplicht om DIS binnen 48 uur op de hoogte te stellen indien de Koper onjuiste of onvolledige goederen heeft ontvangen.

7. Garantie - Gebruiksvoorschriften

1. DIS staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Indien van toepassing komt de garantietermijn van DIS overeen met de fabrieksgarantietermijn. DIS is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten en/of diensten voor elke individuele toepassing door de Koper, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
3. Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, gewicht, afmetingen, werking of anderszins komt niet voor retournering, herstel of garantie in aanmerking.
4. De garantie geldt niet indien: - er sprake is van slijtage die als normaal kan worden beschouwd; - de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt; - gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik; - de Koper de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken; - de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van DIS die op de verpakking vermeld zijn; - de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen. - er sprake is van een gebrek waar DIS niet voor verantwoordelijk is te houden.
5. Wanneer aan het herstellen van een defect kosten zijn verbonden, wordt Koper hiervan op de hoogte gesteld. Wanneer Koper niet uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat met de kostenopgave, kan zij haar eigendom retour ontvangen tegen betaling van de onderzoekskosten. Wanneer Koper deze onderzoekskosten (6) maanden na het aanbieden van de kostenbegroting nog niet heeft betaald, vervalt het eigendom van het product aan DIS.
6. Alle producten welke door DIS geleverd zijn, dienen verwerkt te worden conform de applicatievoorschriften en verwerkingsvoorschriften van de fabrikant en DIS.
7. De Koper is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de Applicatie en verwerkingsvoorschriften van de door DIS te leveren/geleverde producten.
8. De verwerking van het DIS systeem© mag alleen worden uitgevoerd door DIS geaccrediteerde applicatiebedrijven.

8. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door DIS geleverde producten blijven eigendom van DIS totdat de Koper alle verplichtingen uit alle met DIS gesloten overeenkomsten deugdelijk is nagekomen, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
2. Het door DIS geleverde, dat ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Koper is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3. De Koper dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van DIS veilig te stellen. Indien derdenbeslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Koper verplicht om DIS daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
4. Koper verplicht zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan DIS ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is DIS gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Koper zich er jegens DIS bij voorbaat toe om haar medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
5. Voor het geval DIS haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Koper bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan DIS en door DIS aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van DIS zich bevinden en deze terug te nemen.

9. Aansprakelijkheid

1. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van DIS, is de aansprakelijkheid van DIS beperkt tot het gedeelte van het factuurbedrag (exclusief btw) dat betrekking heeft op de goederen of diensten die in directe relatie staan tot de schade.
2. DIS is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat DIS is uitgegaan van door of namens de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
3. DIS is in geen geval aansprakelijk voor indirecte, gevolg-, en/of immateriële schade van Koper of derden, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
4. Koper vrijwaart DIS tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering of levering van een overeenkomst samenhangen.
5. Als de Overeenkomst niet deugdelijke door DIS is uitgevoerd, heeft DIS de keuze om ofwel de Overeenkomst alsnog deugdelijk uit te voeren ofwel naar evenredigheid de factuur te crediteren.

10. Overmacht
1. DIS is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Koper indien DIS daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (maar niet daartoe beperkt): werkstaking, (dreiging van) terrorisme, oorlog, oproer, overheidsmaatregelen, storing in de levering van energie of bedrijfsbenodigdheden, arbeidsongeschiktheid (ook van ondergeschikten), storingen in het computernetwerk, niet of niet-tijdige levering door toeleveranciers, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waardoor DIS niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
3. DIS kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Voor zoveel DIS ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is DIS gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.

11. Persoonsgegevens

DIS zal de gegevens van Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacybeleid. DIS heeft op haar website een Privacy Statement gepubliceerd. DIS neemt daarbij de van toepassing zijnde Nederlandse wet- en regelgeving in acht.

12. Geschillen
Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

13. Diensten

1. Van diensten door of namens DIS is alleen sprake indien dat expliciet in de Overeenkomst is vermeld.
2. DIS is gerechtigd om diensten uit te besteden aan derden.
3. Koper draagt er zorg voor dat DIS tijdig beschikt over:
a. Alle informatie, ontwerpen, tekeningen en documenten waarover Koper beschikt, voor zover dit nodig is om diensten en/of goederen te kunnen leveren; en
b. Alle gegevens en/of goederen, waarvan DIS aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst; en
c. Een afleverplaats die toegankelijk is voor het aanvoeren van de goederen/zaken.
4. DIS is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan eigendommen van (of namens) Koper zoals bestratingen, groen en wegen die door (of namens) haar gebruikt worden om de afleverplaats te kunnen bereiken en te lossen.
5. Een eventueel overeengekomen levertijd betreft te allen tijde een inspanningsverplichting. Indien DIS overeengekomen levertijd niet haalt, is dat voor Koper geen reden om de Overeenkomst te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten.
6. In de prijs van dienstverlening, applicatie en/of montage zijn niet begrepen:
- Alle niet benoemde leveranties en/of werkzaamheden die niet benoemd zijn
- De kosten voor grond-, hei-, hak-, breek-, beton-, funderings-, metsel-, timmer-, tegel-, stukadoors-, schilder-, steiger-, herstelwerk of ander bouwkundig werk dat nodig is om te kunnen aanbrengen c.q. installeren of dat nodig is voor afwerking;
- De kosten van afvoer van materialen, bouwstoffen of afval;
7. Koper stelt aan de personen die de diensten verrichten kosteloos het gebruik van water, elektra en toilet ter beschikking.

14. Niet of niet tijdige betaling

1. Bij niet of niet tijdige betaling door Koper is Koper over het openstaande bedrag een contractuele rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente plus 15 % per maand, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.
2. Indien Koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Koper. De buitengerechtelijke bedragen 15% van de overeengekomen prijs met een minimum van € 275,00.

15. Gebreken en Klachttermijn

Klachten over de producten dienen door de Koper binnen 7 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum van de betreffende werkzaamheden schriftelijk en gemotiveerd te worden gemeld aan DIS.
1. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat DIS in staat is adequaat te reageren. Koper dient DIS in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
2. Indien een klacht naar de mening van DIS gegrond is, zal zij de producten herstellen en/of leveren zoals is overeengekomen danwel deze aan de Koper vergoeden.
3. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, komt de Koper geen recht meer toe op herstel, vervanging of vergoeding.
4. Reclames over facturen dienen schriftelijk binnen een termijn van 8 dagen na factuurdatum te worden gemeld aan DIS. Na het verstrijken van deze termijn wordt Koper geacht de factuur te hebben goedgekeurd.
5. Een reclame geeft Koper geen recht om betaling op te schorten